Compliance Penal

Compliance Penal

“Prevegi les responsabilitats penals de la seva empresa i de la direcció implantant un pla de prevenció en Compliance Penal”

La reforma del Codi Penal del 2010 va establir la responsabilitat penal de les persones jurídiques per a determinats delictes. Aquesta responsabilitat pot afectar tant la persona jurídica, com als seus administradors i directius, els qui venen obligats a un control efectiu de l’organització i a la vigilància i compliment de les lleis.

L’1 de juliol del 2015 es modifica el Codi Penal, preveient excepcions i atenuants a la responsabilitat penal de les persones jurídiques, però per a això s’exigeix un determinat comportament, concretament l’adopció d’un Sistema de Compliance Penal que acrediti que la persona jurídica ha realitzat tot el necessari per al compliment de les lleis.

Mitjançant el servei de Prevenció Penal, Escura ajuda a l’empresa a establir protocols de gestió i comunicats als directius i treballadors a l’efecte de garantir el compliment de les lleis i determinar les responsabilitats de cada treballador d’una societat.

Serveis de l’àrea:

compliace penal

Preguntes Freqüents Compliance Penal:

El Compliance Penal o compliance és el conjunt de polítiques i/o procediments que implanta una entitat per a garantir que desenvolupa la seva activitat d’acord amb la normativa vigent, promovent una cultura de compliment normatiu entre les seves persones treballadores, i implicant els seus socis de negoci.

Les principals funcions del Comitè de Compliance Penal o Comitè de Supervisió i Compliment:

 1. Identificar, analitzar i avaluar els riscos penals una vegada implantat el Compliance Penal, així com aplicar i/o modificar els controls interns existents.
 2. Gestionar el Canal de Denúncies i, si és necessari, realitzar inspeccions internes amb el suport de l’organització i/o de professionals externs.
 3. Establir millores contínues i actualitzar el Compliance Penal.
 4. Realitzar programes interns de formació a les persones treballadores.

Fase 1 Coneixement de l’Organització (Coneixement dels processos sensibles, Recollida de dades i qüestionari, Anàlisi de la informació recopilada)

Fase 2 Redacció del Compliance Penal (Confecció de la memòria, Establiment dels programes organitzatius, Tancament de la memòria)

Fase 3: Implantació del Compliance (Aprovació de la memòria, Presentació als treballadors: Creació del Comitè de Supervisió i Compliment)

Més informació a Presentació Compliance Penal

El Compliance Penal es regula en l’article 31 bis del Codi Penal, situat en el Títol II (de les persones criminalment responsables dels delictes).

L’1 de juliol entra en vigor la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, que modifica el Codi Penal, entre les novetats cal destacar la nova regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

 1. Atenuar o eximir a l’empresa de responsabilitats penals.
 2. Major control sobre els processos i operacions de l’empresa.
 3. Evitar sancions econòmiques.
 4. Garantia de tercers.
 5. Avantatges en processos de contractació pública.
 6. Millor imatge corporativa i reputacional.

En Escura disposem d’un departament dedicat a la implantació i al seguiment del Compliance. Si desitja contactar directament amb un professional pot enviar un correu electrònic d’atenció d’ebravo@escura.com o bé telefonar al 934940131

Per a més informació, pot consultar la informació que adjuntem a la seva dreta.

Contacte

Edgar Bravo
ebravo@escura.com
0034 662 38 66 01

Edgar Bravo
ebravo@escura.com
0034 662 38 66 01

Serveis Compliance Penal

Sol·licita Informació

  * Camps obligatoris

  Serveis relacionats

  Píldora Formativa Plà d’Igualtat