plan de igualdad

Un equip especialitzat en Plans d’Igualtat. 

Des del 7 de març de 2022, totes les empreses que tinguin 50 o més persones treballadores han de disposar d’un Pla d’Igualtat pactat amb la representació legal de les persones treballadores o, en defecte d’això, amb la representació sindical, en el qual s’incloguin mesures dirigides a garantir el principi d’igualtat de tracte i oportunitats i a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

Haurà de registrar-se en el Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat (REGCON) i ser aprovat per l’autoritat laboral corresponent.

Una vegada registrat, les mesures per a aconseguir la igualtat efectiva hauran d’implantar-se segons el que s’estableix en el calendari d’actuacions del propi Pla mitjançant les diverses reunions del Comitè d’Igualtat (Comissió de vigilància i seguiment del Pla) i sotmetre’s a una avaluació periòdica.

En Escura disposem un equip de professionals especialitzat en la implantació i seguiment de Plans d’Igualtat: Un servei que permet a la seva empresa fixar els objectius d’igualtat a aconseguir, així com aquelles actuacions que opti l’empresa per a combatre qualsevol tipus de desigualtat i les pràctiques que s’han de dur a terme per a la seva consecució.

Preguntes Freqüents sobre el Pla d’Igualtat:

És un conjunt de mesures, adoptades després de realitzar el diagnòstic de situació, per a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó sexe.

Es poden diferenciar tres supòsits d’empreses que es trobin obligades a implantar un Pla d’Igualtat:

 • Empreses que tinguin 50 o més persones treballadores.
 • Empreses que pel seu conveni col·lectiu s’estableixi tal obligació.
 • Empreses que haguessin acordat amb l’autoritat laboral, la substitució de sancions per l’elaboració del Pla d’Igualtat.

De conformitat amb l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, els plans d’igualtat, així com el diagnòstic de la situació, hauran de contenir almenys les següents matèries:

 1. Procés de selecció i contractació.
 2. Classificació professional.
 3. Formació.
 4. Promoció professional.
 5. Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.
 6. Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
 7. Infrarepresentació femenina.
 8. Retribucions.
 9. Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

En virtut de l’article 5 del Reial decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, per a la negociació i aprovació del Pla d’Igualtat, es constituirà una comissió negociadora en la qual hauran de participar de manera paritària la representació de l’empresa i la de les persones treballadores (comitè d’empresa o delegats/as de personal).

Ara bé, en aquelles empreses que no disposin de representació legal de les persones treballadores, és imperatiu constituir una comissió negociadora constituïda per la representació de l’empresa i, d’un altre costat, per una representació de les persones treballadores, integrada pels sindicats més representatius i pels sindicats representatius del sector al qual pertanyi l’empresa i amb legitimació per a formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació.

El Pla d’Igualtat entrarà en vigor en la seva data d’aprovació i la seva durada s’estendrà fins a un termini màxim de quatre anys, sense perjudici que el seu contingut sigui sotmès a revisió, sempre que concorrin les circumstàncies previstes en el propi document.

El procés d’elaboració del Pla d’Igualtat consta de 4 fases:

 • Fase 1: Constitució de la Comissió Negociadora o Comitè d’Igualtat.
 • Fase 2: Anàlisi de la situació de l’empresa en matèria d’igualtat mitjançant el diagnòstic de la situació.
 • Fase 3: Elaboració i aprovació del Pla d’Igualtat per part de l’empresa i la representació social.
 • Fase 4: Registre del Pla d’Igualtat en la plataforma del REGCON  (Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat).

Segons el que es disposa en el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LLISOS), aquelles empreses que incompleixin amb l’obligació d’elaborar i aprovar un Pla d’Igualtat incorreran en una infracció greu o molt greu i seran sancionades amb una multa econòmica.

Escura disposem d’un departament dedicat a la implantació i a l’adopció de mesures del Pla.

Si desitja contactar directament amb un professional Pot enviar un correu electrònic en atenció de xdiaz@escura.com o bé telefonar al 934940131

Per a més informació, pot consultar la informació que adjuntem a la seva dreta.

Contacte


Xavier Diaz
xdiaz@escura.com
0034 662 38 66 01

Documentació sobre el Pla d’Igualtat

Solicita Información

  * Camps obligatoris

  Píndola Formativa Pla d’Igualtat

  “L’assetjament és molt difícil de detectar, sobretot en l’entorn laboral”

  En Escura treballem diàriament per oferir un servei de qualitat a tots els nostres clients, per això estem treballant en la creació de Píndoles Formatives.

  Serveis relacionats