Blanqueo de Capitales

Prevenció de Blanqueig de Capitals

El departament de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (d’ara endavant, PBC/*FT) de Escura ofereix, entre altres, els següents serveis:

 • Confecció del Manual de PBC/*FT.
 • Formació a les persones treballadores.
 • Elaboració d’informes d’expert extern.
 • Assessorament a la secretaria de l’Òrgan de Control Intern (redacció de l’ordre del dia i de l’acta de la reunió, actualització dels procediments interns, entre altres).

Preguntes Freqüents Prevenció de Blanqueig de Capitals:

El blanqueig de capitals es defineix com totes aquelles conductes tendents a ocultar l’origen il·lícit dels béns, introduint-los en el mercat com si tinguessin una aparença lícita. Per tant, la prevenció del blanqueig de capitals té per objecte adoptar mesures per a evitar introduir en el mercat aquests béns d’origen delictiu o il·lícit.

Les principals normes que regulen a Espanya la PBC/*FT són la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i el Reial decret 304/2014, de 5 de maig.

La normativa de PBC/*FT és aplicable per als denominats “subjectes obligats” que figuren en l’article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril.

D’entre aquests, cal destacar a:

 • Els promotors immobiliaris i els qui exerceixin professionalment activitats d’agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles o en arrendaments de béns immobles que impliquin una transacció per una renda total anual igual o superior a 120.000 euros o una renda mensual igual o superior a 10.000 euros.
 • Els auditors de comptes, comptables externs, assessors fiscals i qualsevol altra persona que es comprometi a prestar de manera directa o a través d’altres persones relacionades, ajuda material, assistència o assessorament en qüestions fiscals com a activitat empresarial o professional principal.
 • Els advocats, procuradors o altres professionals independents quan participin en la concepció, realització o assessorament d’operacions per compte de clients relatives a la compravenda de béns immobles o entitats comercials, la gestió de fons, valors o altres actius, l’obertura o gestió de comptes corrents, comptes d’estalvis o comptes de valors, l’organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió d’empreses o la creació, el funcionament o la gestió de fideïcomisos («trusts»), societats o estructures anàlogues, o quan actuïn per compte de clients en qualsevol operació financera o immobiliària.
 • Les persones que comerciïn professionalment amb joies, pedres o metalls preciosos.
 • Les fundacions i associacions.
 • Els proveïdors de serveis de canvi de moneda virtual per moneda fiduciària i de custòdia de moneders electrònics.

La normativa de PBC/*FT estableix que, amb caràcter general, els subjectes obligats hauran d’implantar mesures de diligència deguda, informació i mesures de control.

Les mesures en matèria de diligència tenen com a finalitat identificar i conèixer a aquelles persones, ja siguin físiques o jurídiques, que pretenguin establir relacions de negoci amb els subjectes obligats.

Respecte a l’obligació d’informació, els subjectes obligats han d’informar sobre qualsevol indici o certesa que estigui relacionat amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Finalment, els subjectes obligats han d’aplicar diverses mesures de control intern com a polítiques i procediments en matèria de diligència deguda, informació, conservació de documents, gestió de riscos, comunicació i admissió de clients, entre altres; designar al representant davant el SEPBLAC; formar a les persones treballadores en matèria de PBC/*FT; dur a terme un examen anual per part d’un expert extern en el qual es valorarà l’eficàcia operativa de les mesures de control existents.

Els subjectes obligats han d’adoptar mesures perquè les persones treballadores tinguin coneixement del disposada en la normativa de PBC/*FT. Per a això, s’haurà de realitzar un pla anual de formació en la present matèria.

Queden dispensats de realitzar el pla anual de formació els corredors d’assegurances i els subjectes obligats compresos en els apartats i) a o), tots dos inclusivament, de l’article 2.1 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, que, amb inclusió dels agents, ocupin a menys de 10 persones i el volum de negocis de les quals anual o el balanç general anual de la qual no superi els 2 milions d’euros. No obstant això, haurà d’acreditar-se que el representant davant el SEPBLAC ha rebut formació externa adequada per a l’exercici de les seves funcions.

En Escura disposem d’un departament de Prevenció del Blanqueig de Capitals dedicat a la implantació i al seguiment d’aquest. Si desitja contactar directament amb un professional pot enviar un correu electrònic d’atenció d’ebravo@escura.com  o bé telefonar al 934940131

Per a més informació, pot consultar la informació que adjuntem a la seva dreta.

Contacte


Edgar Bravo
ebravo@escura.com
0034 662 38 66 01

Edgar Bravo
ebravo@escura.com
0034 662 38 66 01

Documentació

Sol·licita Informació

  * Camps obligatoris

  Serveis relacionats