fiscalEl passat dia 7 de Juliol de 2015, la Subdirecció General d’Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministeri d’Agricultura, Alimentación i Medi Ambient, va emetre Nota Interpretativa en relació al termini de pagament en operacions de compra de raïm, establert per la Llei 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

La Secretaria General d’Agricultura y Alimentació, interpreta l’article 23 de la precitada llei en atenció als principis de legalitat, tipicitat y seguretat jurídica y estableix que:

  • Amb caràcter general, el termini de pagament del preu acordat serà de 30 dies des de la finalització de l’entrega del raïm.
  • No obstant, en aquells casos en els que en el moment de l’entrega del raïm no sigui possible conèixer si aquest compleix amb tots els requisits exigits en el propi contracte i s’hagi de realitzar una “verificació de la collita”, si d’aquesta verificació resulta un preu superior al inicialment pactat, el dia inicial del termini de pagament de la diferencia fins aquest preu, serà el de la comunicació fefaent al comprador y al venedor del resultat de la verificació.

En aquest sentit, les parts hauran de subscriure un annexa al citat contracte de compravenda de raïm establint el compromís, entre elles, de satisfer la diferencia de preu en el cas que l’Organisme corresponent de Control de Qualitat estimi oportú un cop realitzada la verificació de la collita.

Així mateix, s’estableix que la “Verificació de la collita” serà duta a terme pel corresponent organisme de control de qualitat.