plan de igualdad

Empresa Familiar

L’Empresa  Familiar té una gran importància, tant des del punt de vista econòmic com social. No obstant això, una part significativa d’aquestes empreses desapareixen en la segona generació, només un 3% arriba a la tercera.

Les Empreses Familiars que s’han desenvolupat i consolidat en el temps són les que han sabut conjugar propietat, família i gestió.

Escura compta amb un equip multidisciplinari altament professionalitzat dedicat a l’assessorament d’Empreses Familiars, i amb una dilatada experiència en els problemes específics que sorgeixen derivats de la combinació d’aspectes familiars i empresarials, tan diferents als d’altres empreses.

Per a conèixer les característiques d’una Empresa i/o Grup Familiar, organitzem, gratuïtament, els Desdejunis d’Empresa Familiar, que consisteixen a analitzar una determinada empresa o grup empresarial, a l’efecte de presentar-li una proposta per a garantir la més eficient gestió de la seva companyia.

Per a concertar una visita contacti amb nosaltres a través del número 93 494 01 31, i pregunti per Departament d’Empresa Familiar.

Serveis de l’Àrea:

No hi ha en el nostre ordenament jurídic un concepte d’empresa familiar. L’única referència que existeix sobre aquest tema en la nostra legislació és la relativa als requisits que s’han de complir, d’acord amb la legislació tributària, per a obtenir l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni i la bonificació d’un 95% en l’impost sobre Successions i Donacions, per la propietat i transmissió de l’empresa als membres del grup familiar.

No obstant això, podem considerar com a empresa familiar aquella en la qual es donen les següents circumstàncies:

 • Una família posseeix una participació significativa en el capital social de l’empresa.
 • Aquesta participació permet a la família exercir el control polític i econòmic sobre l’empresa.
 • La família participa en la gestió de l’empresa de manera activa.
 • La família propietària desitja que l’empresa continuï en mans de la família.

L’empresa familiar, per la seva naturalesa, presenta uns certs reptes que li són únics, entre ells: separar la relació familiar de la dels negocis, mantenir les relacions en la segona i següents generacions i planificar la successió i la repartició accionarial.

La coexistència en l’empresa familiar d’una pluralitat de persones amb necessitats divergents origina tot un ventall de conflictes que poden arribar a afectar l’empresa familiar si no s’adopten les mesures pertinents.

Les principals problemàtiques són:

 • Relleu generacional:
  → Sucesión en el liderazgo de la empresa.

  → Incorporació de les noves generacions.
 • Confusió entre propietat i poder de gestió sobre l’empresa familiar.
 • Deterioració de les relacions entre els familiars propietaris de l’empresa familiar.

Existència d’interrelacions de caràcter afectiu i material que es deriven dels 3 grups de persones involucrades en l’empresa familiar (família, propietat i empresa) i les dificultats de conjugar les mateixes per a evitar que afectin l’empresa familiar.

És habitual quan es comença, que l’única preocupació de l’empresari sigui fer créixer l’empresa i consolidar-la. Una vegada l’empresa creix, l’empresari amplia i diversifica l’activitat i en moltes ocasions ha fundat més d’una societat. En la majoria dels casos no ha estat un creixement ordenat i existeix una gestió descentralitzada i un negoci desordenat.

En aquest sentit, és convenient reorganitzar l’empresa familiar realitzant una sèrie d’operacions que permetin dotar a la mateixa de l’estructura de societat hòlding familiar.

Els objectius a aconseguir són principalment els següents:

 • Concentrar el poder polític de les participades
 • Ordenació dels negocis i minimització de riscos
 • Evitar que els conflictes es transmetin a les empreses operatives
 • Protocol familiar i òrgan d’administració
 • Concentració d’actius i de recursos

El protocol és el document marc en el qual una família empresària estableix les regles d’actuació i comportament que han de regir les diferents relacions entre la família i l’empresa.

El contingut del Protocol Familiar no és estàndard, dependrà de cada situació familiar-empresarial i del resultat de l’anàlisi particular que es dugui a terme.

Les principals finalitats del protocol són:

 • Intentar assegurar la continuïtat de l’empresa.
 • Previsió de potencials conflictes (successió de l’empresa, retribució dels familiars-empresaris, confusió entre propietat i capacitat, etc.)
 • Establiment de mecanismes de resolució.
 • Establir les bases perquè la família abordi i reguli els temes empresarials d’una forma més ordenada, professional i objectiva.

En Escura disposem d’un equip multidisciplinari altament professionalitzat dedicat a les Empreses Familiars amb experiència en els problemes específics que sorgeixen derivats de la combinació d’aspectes familiars i empresarials, tan diferents de les altres empreses.

Si desitja contactar directament amb un professional Pot enviar un correu electrònic en atenció d’ aescura@escura.com  o bé telefonar al 934940131

Contacte


Ana Escura
aescura@escura.com
0034 662 38 66 01

Documentació Empresa Familiar

Sol·licita Informació

  * Camps obligatoris