Departament d’Oficines de Farmàcia

Els nostres més de 25 anys d’experiència en el sector ens permeten afirmar que el farmacèutic requereix un servei integral, jurídic, fiscal, protecció de dades, recursos humans, consultoria farmacèutica, etc. En aquesta línia, a Escura comptem amb un equip d’especialistes dedicat exclusivament al sector de les Oficines de Farmàcia./span>

Oficines de Farmacia

A Escura comptem amb un equip d’especialistes dedicat exclusivament al sector. Professionals que coneixen les seves necessitats en l’àrea jurídica, l’àrea de recursos humans i dret laboral, la protecció de dades, la comptabilitat i l’assessorament fiscal, així com també a l’àrea del negoci familiar.

A més, a Escura disposem d’un blog que informa permanentment els farmacèutics de les principals novetats i dels temes d’interès. Els nostres professionals són reconeguts per participar en jornades i conferències.

Assessoria comptable i fiscal:

> Comptabilització de les seves dades comptables.
> Processament mensual de les dades comptables i enviament de la informació corresponent.
> Tancament de l’exercici, llistat de llibres comptables i presentació en el Registre Mercantil si estigués obligada.
> Càlcul i formalització mitjançant els models oficials de tots els impostos i obligacions tributàries a les quals es troba subjecta l’activitat.
> Assessorament sobre comptabilitat i fiscalitat en línia.

Recursos Humans:

> Confecció mensual de nòmines i Assegurances Socials de l’activitat.
> Càlcul i formalització de les retencions a compte de l’IRPF del personal assalariat i professional, i resum anual.
> Jurídic Laboral.

Protecció de dades:

> Registre intern d’activitats.
> Normativa interna de Protecció de Dades.
> Implantació de mesures de seguretat tècniques i organitzatives.
> Contractes d’encarregat del tractament.
> Seguiment segons el principi de responsabilitat proactiva.
> Servei de delegat de Protecció de Dades.
> Servei d’auditoria.
> Notificació de bretxes de seguretat.
> Enfocament i aproximació dels riscos en matèria de Protecció de Dades.
> Avaluació d’impacte.
> Videovigilància.
> Anàlisi i adaptació pàgina web: política de privacitat i política de cookies.

Consultoria Farmacèutica:

> Consultoria empresarial: marges comercials, marges fiscals, marges de majoristes, relació personal/facturació, màrqueting empresarial, etc.
> Consultoria en matèria d’optimització de recursos i estalvi de costos.

Assessorament jurídic:

> Obertura de noves oficines de farmàcia.
> Trasllats d’oficina de farmàcia: voluntaris, forçosos i provisionals.
> Modificació de local.
> Sol·licitud diligencia d’obertura o posada en marxa de nova obertura, de trasllat, de modificació de local o de canvi de titularitat.
> Horaris d’atenció al públic d’oficines de farmàcia.
> Traspassos d’oficina de farmàcia a títol onerós (compravenda) i a títol gratuït (donació, successió hereditària).
> Serveis que poden prestar les oficines de farmàcia.
> Al·legacions en oposició a la incoació d’expedient sancionador.
> Tramitació del benefici de continuïtat per estudis.
> Obertura de farmacioles / Oposició a l’obertura de farmacioles.
> Recursos administratius.
> Procediments contenciosos abans els Tribunals de Justícia.
> Tramitació obertura magatzems distribuïdors.
> Informes sobre normativa de dret farmacèutic.

Solicita Información

    * Campos obligatorios