derecho societario y mercantil

Dret Societari i Mercantil

ESCURA disposa d’un equip d’advocats especialitzats en l’àrea del Dret Mercantil (Corporate).

Aquest Departament és un dels de major prestigi en l’àrea de Barcelona, havent rebut, tant el departament com els seus advocats, importants reconeixements nacionals i internacionals, destacant, entre altres, Chambers & Partners, Best Lawyers i IFLR 1000.

Conscients que la problemàtica de l’assessorament mercantil de cada empresa és diferent, el nostre servei jurídic està pensat per a adaptar-se a les necessitats de cada empresa, podent prestar els seus serveis sota qualsevol de les següents modalitats:

 • Quota fixa: iguala mensual.
 • Assumpte puntual: Els nostres clients ens encarreguen un tema concret.
 • Pack per hores: mitjançant aquesta modalitat l’empresa contracta un pack d’hores/any pels quals disposa d’un lletrat dedicat.

Els serveis que presta el departament, són:

 • Constitució de tota mena de societats.
 • Redacció d’estatuts socials.
 • Pactes societaris.
 • Reestructuracions Societàries: transformacions d’entitats mercantils, reestructuracions de grups, mitjançant operacions de fusió, escissió, etc.).
 • Dissolucions i liquidacions de societats.
 • Acords entre Socis i / o Accionistes.
 • Secretaries de Consell.
 • Gestió dels Llibres Societaris.
 • Seguiment Jurídic de la Societat (control de venciment de càrrecs, poders, dipòsit dels comptes anuals, etc.).
 • Joint Venture.
 • Compravendes d’Empreses (societats, branques d’activitat, actius).
 • Anàlisi, redacció i negociació de tot tipus de contractes (contractes comercials, contractes d’agència, contractes de distribució, contractes de subministrament, contractes d’obra, condicions generals de contractació, etc.).
 • Compravendes d’immobles i contractes d’arrendament.
 • Due Diligence.

Totes les empreses precisen d’assessors legals per a la gestió del seu dia a dia.
No obstant això, el volum d’operacions jurídiques no sempre requereix la incorporació d’un advocat en plantilla.

En Escura som conscients d’aquesta realitat, per la qual cosa prestem el servei d’assessorament mercantil com si fóssim el departament intern de la pròpia empresa, realitzant totes les accions pròpies d’un departament jurídic i intern.

Efectuem un especial seguiment de l’empresa, confeccionant el que denominem FITXA MERCANTIL. La referida fitxa consisteix, a analitzar i chequear la situació jurídica de l’empresa, destacant entre altres els següent aspectes:

 • Càrrecs d’administradors, control de vigència i venciments.
 • Apoderats: Apoderats inscrits en el registre mercantil, amb nomenaments, venciments i facultats.
 • Auditors: Control de nomenaments i venciments
 • Llibres societaris: Control de dipòsits.
 • Comptes societaris: Control de dipòsits.
 • Seguiment d’inscripcions en el registre mercantil.
 • Revisió mèdica i revisió de les inscripcions en el registre mercantil d’actes societaris.
 • Revisió mèdica i revisió de les inscripcions en el registre mercantil d’inscripcions sol·licitades per tercers.

La falta de control dels aspectes anteriorment relacionats, no solament pot tenir efectes de compliment jurídic si no també pot provocar el bloqueig de la societat i la responsabilitat dels administradors.

SERVEI DE SECRETARIA JURÍDICA SOCIETÀRIA, consistent en:

 • Assessorament als consellers i als socis en el compliment de la normativa societària.
 • Redacció de les actes de les sessions del Consell d’Administració i de la Junta. Destacar que l’actual normativa obliga a celebrar un mínim de quatre reunions del consell d’administració (una per trimestre).
 • Preparació de la documentació social d’aquestes reunions (convocatòries, publicacions, etc.).
 • Transcripció, conservació i custòdia dels Llibres d’Actes, Llibres registro de socis/ d’accions i Llibres de contractes amb el soci únic.
 • Elevació a públics dels acords i de la seva correcta inscripció en Registre Mercantil.

El coneixement ordenat d’una societat no suposa únicament conèixer les dades numèriques, sinó també la situació jurídica de l’empresa i la imatge enfront de tercers (bancs, proveïdors, etc.). Amb l’informe jurídic obtenim les notes informatives dels principals registres públics, presentant-los a l’empresa de manera ordenada.

Consisteix en la presentació d’un Informe ordenat de la societat amb les dades i circumstàncies que consten en els Registres Públics: dades registrals, estructura de l’òrgan d’administració, domicili social, CNAE, capital social, objecte social, administradors i vigència dels seus càrrecs, apoderats vigents, auditors i vigència dels seus càrrecs, titularitat de Marques registrades en el Registre de la Propietat Intel·lectual i Industrial, etc.

Més informació:  Consultoría Jurídica

Contacte


Ana Escura
aescura@escura.com
0034 662 38 66 01

Documentació

Sol·licita Informació

  * Camps obligatoris