Oficines de Farmàcia

/Oficines de Farmàcia
Oficines de Farmàcia 2017-04-26T08:06:48+00:00

Serveis de oficines de farmàcia

  • El nostre departament presta serveis en les següents árees:

Assessoria contable i fiscal:

> Contabilització de les seves dades contables.
Processament mensual de les dades contables i enviament de l’informació corresponent.
Tancament de l’exercici, listat de llibres contables i presentació al Registre Mercantil si fos obligatori.
Càlcul i formalització mitjançant models oficials de tots els impostos i obligacions tributàries a les que es troba lligada l’activitat.
Assessorament sobre comptabilitat i fiscalitat en línia.

Recursos Humans:

Confecció mensual de nòmines i Assegurances Socials de l’activitat.
Càlcul i formalització de les retencions a compte de l’IRPF del personal assalariat i professional, i resum anual. Assessorament sobre temes lligats als apartats anteriors.
Jurídic Laboral.

Protecció de dades:

Inscripció dels fitxers al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Confecció del Document de Seguretat.
Contractes amb encarregats de tractament (art. 12 LOPD).
Videovigilància.
Anàlis i adaptació pàgina web.

Consultoria Farmacèutica:

> Consultoria empresarial: marges comercials, marges fiscals, marges de majoristes, relació personal/faturació, màrquetinc empresarial, etc.
> Consultoria en matèria d’optimizació de recursos i estalvi de costos.

Assessorament jurídic:

> Obertura de noes oficines de farmàcia.
> Trasllats d’oficina de farmàcia: voluntaris, forzosos i provisionals.
> Modificació de local.
> Solicitud diligència d’obertuda o posada en marxa de nova obertura, de trasllat, de modificació de local i de canvi de titularitat.
> Horaris d’atenció al públic d’oficines de farmàcia.
> Traspassos d’oficina de farmàcia a títol onerós (compravenda) i a títol gratuït (donació, successió hereditària).
> Serveis que poden prestar les oficines de farmàcia.
> Alegacions en oposició a la incoació d’expedient sancionador.
> Tramitació del benefici de continuitat per estudis.
> Obertura de botiquins / Oposició a l’obertura de botiquines.
> Recursos administratius.
> Procediments contenciosos davant els Tribunals de Justícia.
> Tramitació d’obertura de magatzems distribuidors.
> Informes sobre normativa de dret farmacèutic.